Po­sky­to­va­te­ľom a pre­vádz­ko­va­te­ľom Stránky je PhDr. Laura Veliká (www.mediemproduction.sk).

1. Mediem production s.r.o. po­u­žíva prog­ramy co­okies na zís­ka­va­nie in­for­má­cií o uží­va­te­ľoch. Co­okies je malý dá­tový sú­bor, ktorý sa ukladá vo Va­šom za­ria­dení (napr. v mo­bil­nom za­ria­dení alebo po­čí­tači) pri po­u­ží­vaní Stránky a na ur­čitý čas ucho­váva in­for­má­cie o Va­šich za­ria­de­niach, kro­koch a na­sta­ve­niach. Sú­bor co­okies umožní Stránke pri ďal­šej náv­števe roz­poz­nať Vás pre­hlia­dač alebo ukla­dať Vaše na­sta­ve­nia a iné in­for­má­cie. Je to bežná prax väč­šiny we­bo­vých stránok.

2. Sú­bory co­okies mô­žete kon­tro­lo­vať a/alebo zma­zať podľa uvá­že­nia. Mô­žete vy­ma­zať všetky sú­bory co­okies ulo­žené vo svo­jom za­ria­dení. Váš pre­hlia­dač Vám môže umož­niť na­sta­viť ako má spra­co­vá­vať co­okies vrá­tane mož­nosti po­u­ží­va­nie co­okies úplne za­ká­zať alebo vždy žia­dať od Vás sú­hlas s po­u­ži­tím kon­krét­neho co­okies sú­boru. Berte však na ve­do­mie, že nie­ktoré časti Stránky ne­mu­sia bez po­u­ži­tia co­okies pra­co­vať správne alebo nie­ktoré fun­kci­ona­lity ne­mu­sia byť do­stupné vô­bec.

3. V rámci Stránky mô­žeme po­u­ží­vať dva druhy Co­okies, tzv. per­sis­tent co­okies alebo ses­sion co­okies. Za­tiaľ čo ses­sion co­okies sa vy­mažú po za­vretí Vášho pre­hlia­dača, per­sis­tent co­okies zo­stanú vo Va­šom za­ria­dení aj po za­vretí Vášho pre­hlia­dača a po­u­žijú sa pri Va­šej ďal­šej náv­števe Stránky.

4. Stránka môže po­u­ží­vať aj iné ná­stroje na sle­do­va­nie a zis­ťo­va­nie in­for­má­cií o uží­va­te­ľoch s po­dob­nou fun­kci­ona­li­tou (napr. web be­a­cony, Flash co­okies, sle­do­va­cie URL).

5. Cookies na účely ochrany osobných údajov môžeme rozdeliť do dvoch skupín:

a. Cookies technického charakteru (mo­ni­to­ro­va­nie a ana­lýza vý­konu, pre­vádzky a efek­ti­vity Stránky a jej zlep­še­nia, napr. koľko náv­štev­ní­kov (uží­va­te­ľov) bolo na Stránke a aké pre­hlia­dače po­u­ží­vajú a pod.) sú spracovávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

Webové stránky však môžete používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – a to úpravou vlastných nastavení webového prehliadača.

b. Cookies cielenej reklamy spracovávame na základe vášho súhlasu.

Zbieranie údajov o správaní sa návštevníkov na webe (účel cielená reklama) je aktivované na základe odsúhlasenia návštevníkom webu = stlačením tlačidla “OK”, ktoré nájdete v cookie banneri v spodnej časti webovej stránky. Uvedenému tlačidlu predchádza upozornenie: ,,Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky budeme predpokladať, že ste s ňou spokojní.”

7. Na Stránke umiest­ňu­jem tiež sú­bory co­okies mojich ob­chod­ných par­tne­rov a tre­tích strán najmä ana­ly­tické co­okies (Go­ogle Ana­ly­tics), ktoré umož­ňujú ana­ly­zo­vať, ako náv­štev­níci (uží­va­te­lia) Stránku po­u­ží­vajú, ďa­lej co­okies so­ciál­nych sietí (Fa­ce­book, Go­ogle+..), ktoré zlep­šujú a zjed­no­du­šujú uží­va­teľ­ské ro­z­hra­nie Stránky a re­klamné co­okies, ktoré umož­ňujú zlep­še­nie cie­le­nia re­klamy na Stránke. Údaje z týchto co­okies zís­ka­vajú priamo ich pre­vádz­ko­va­te­lia a Mediem production s.r.o. k ním nemá prí­stup.

  • v prípade pochybností o splnení mojich povinností spojených so spracovaním osobných údajov máte právo obrátiť sa na mňa info@mediemproduction.sk alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.
  • viac o vašich právach a vybavovaní žiadostí z vašej strany sa dozviete v Podmienkach ochrany súkromia