Tieto pod­mienky ochrany sú­kro­mia sú platné od 01.01.2022.

Zá­leží nám na ochrane Vášho sú­kro­mia. Preto si po­zorne pre­čí­tajte tieto pod­mienky ochrany sú­kro­mia.

Tieto Pod­mienky ochrany sú­kro­mia pod­robne po­pi­sujú ako zís­ka­vame, po­u­ží­vame, ucho­vá­vame a prí­padne zve­rej­ňu­jeme Vaše osobné údaje pri jed­not­li­vých čin­nos­tiach. V prí­pade akých­koľ­vek otá­zok, do­ta­zov alebo žia­dostí tý­ka­jú­cich sa ochrany sú­kro­mia nás pro­sím kon­tak­tujte na ad­rese info@mediemproduction.sk. Na účely týchto Pod­mie­nok majú na­sle­dovné pojmy tento vý­znam:

„Osobné údaje“ zna­me­najú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťa­hujú ku kon­krét­nej ži­jú­cej fy­zic­kej osobe, ktorá je iden­ti­fi­ko­va­teľná alebo by pro­stred­níc­tvom týchto úda­jov mohla byť iden­ti­fi­ko­vaná a ktoré spra­cúva Mediem production s.r.o. na nie­ktorý z úče­lov uve­de­ných v týchto Pod­mien­kach ochrany sú­kro­mia.

„Pre­vádz­ko­va­teľ“ zna­mená kon­krétnu osobu, ktorá ur­čuje účel spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov a je ním PhDr. Laura Veliká (www.mediemproduction.sk) v sú­lade s týmito Pod­mien­kami ochrany sú­kro­mia.

„Spro­stred­ko­va­teľ“ zna­mená iná osoba ako Pre­vádz­ko­va­teľ v da­nom prí­pade, ktorá v mene Pre­vádz­ko­va­teľa v kon­krét­nom prí­pade spra­cúva Osobné údaje.

„GDPR“ zna­mená Na­ria­de­nie Európ­skeho par­la­mentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. ap­ríla 2016 o ochrane fy­zic­kých osôb pri spra­cú­vaní osob­ných úda­jov a o voľ­nom po­hybe ta­kýchto úda­jov.

„Stránka“ zna­mená we­bová stránka, kto­rých pre­vádz­ko­va­te­ľom je Pre­vádz­ko­va­teľ na in­ter­ne­to­vej do­méne www.mediemproduction.sk.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS ZÍSKAVAME?

Mediem production s.r.o. spra­cúva Vaše Osobné údaje v sú­lade s GDPR a zá­ko­nom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osob­ných úda­jov a o zmene a do­pl­není nie­kto­rých zá­ko­nov.

1. Osobné údaje, ktoré nám sami po­skyt­nete:

Osobné údaje nám po­sky­tu­jete v prí­pade, že:

a. sa roz­hod­nete vy­pl­niť nie­ktorý z kon­takt­ných for­mu­lá­rov pre za­sie­la­nie správ pria­meho mar­ke­tingu (ne­ws­let­ter);

b. vy­pl­níte Vaše údaje do re­gis­trač­ného for­mu­lára poskytovaných služieb a tieto údaje odoš­lete;

c. sa roz­hod­nete nás kon­tak­to­vať pro­stred­níc­tvom emailu;

Aké­koľ­vek Osobné údaje nám po­sky­tu­jete dob­ro­voľne a ste po­vinní sami zvá­žiť do akej miery ta­kéto Osobné údaje po­skyt­nete. Bez po­skyt­nu­tia nie­kto­rých Osob­ných úda­jov však Mediem production s.r.o. ne­môže re­a­go­vať na Váš pod­net či žia­dosť.

Zod­po­ve­dáte za správ­nosť, úpl­nosť a prav­di­vosť po­skyt­nu­tých Osob­ných úda­jov a Mediem production s.r.o. sa bude na správ­nosť, úpl­nosť a prav­di­vosť týchto Osob­ných úda­jov spo­lie­hať. Mediem production s.r.o. ne­zod­po­vedá za žiadne škody, ktoré by Vám alebo akej­koľ­vek tre­tej osobe mohli vznik­núť v sú­vis­losti s uve­de­ním ne­správ­nych, ne­ú­pl­ných alebo ne­prav­di­vých Osob­ných úda­jov.

2. Osobné údaje, ktoré zís­kame z Vášho po­u­ží­va­nia Stránky:

Ide pre­dov­šet­kým o na­sle­du­júce údaje:

a. in­for­má­cie a dáta zo za­ria­dení, ktoré po­u­ží­vate na prí­stup na Stránku, ktoré môžu za­hŕňať vše­obecné in­for­má­cie o Va­šom za­ria­dení;

b. dáta lo­gov, ktoré pred­sta­vujú dáta a in­for­má­cie, ktoré ser­very au­to­ma­ticky ukla­dajú ke­dy­koľ­vek prí­stu­pňu­jete k Stránke (najmä IP ad­resa, čas prí­stupu, údaje o har­dware a soft­ware, ktorý po­u­ží­vate, po­čet kli­kov, stránky, ktoré uvi­díte alebo ich po­ra­die a čas, ktorý na strán­kach strá­vite a iné);

c. údaje o Va­šom po­u­ží­vaní Stránky;

d. in­for­má­cie zís­kané pro­stred­níc­tvom sú­bo­rov co­okies a iných prog­ra­mov na mo­ni­to­ro­va­nie uží­va­te­ľov, a to vrá­tane co­okies a mo­ni­to­ro­va­cích prog­ra­mov par­tne­rov alebo pre­vádz­ko­va­te­ľov so­ciál­nych sietí;

e. in­for­má­cie zís­kané mo­ni­to­ro­va­ním ak­ti­vít uží­va­te­ľov po klik­nutí re­klam­ného ban­neru alebo od­kazu a aj in­for­má­cie o ak­ti­vi­tách na strán­kach tre­tích strán (ako napr. vy­hľa­dá­va­čoch a so­ciál­nych sie­ťach);

f. in­for­má­cie, ktoré zís­kame pro­stred­níc­tvom so­ciál­nych plu­gi­nov pre­vádz­ko­va­ných tre­tími stra­nami, napr. Fa­ce­book „Páči sa mi“ (Like But­ton) a po­dobné.

Vyš­šie uve­dené údaje ne­umož­ňujú samo o sebe iden­ti­fi­ko­vať kon­krétnu ži­júcu fy­zickú osobu.

2. AKÝM SPÔ­SO­BOM VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRA­CÚ­VAME ?

Mediem production s.r.o. ako Pre­vádz­ko­va­teľ spra­cúva Vaše Osobné údaje v roz­sahu a v sú­lade s tý­mito Pod­mien­kami ochrany sú­kro­mia a za úče­lom uve­de­ným niž­šie v týchto Pod­mien­kach ochrany sú­kro­mia.

1. Pl­ne­nie zmluv­ných po­vin­nosti – služby

Mediem production s.r.o. spra­cúva Vaše Osobné údaje v roz­sahu v akom ste vy­pl­nili jed­not­livé po­lia for­mu­lárov za úče­lom pl­ne­nia zmluvy uzavretej online me­dzi Vami a Mediem production s.r.o..

Vyhotovujeme fotografie a videozáznamy, ktoré zverejňujeme na našich stránkach, sociálnych sieťach, propagačne v mailoch a na formu propagácie Vášho produktu, či služby. Tieto fotografie a audiovizuálne záznamy budú zverejňované na www.mediemproduction.sk a na sociálnych sieťach Mediem production s.r.o. a môžu byť použité aj v našich propagačných materiáloch.

Práv­nym zá­kla­dom pre spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je v tomto prí­pade pl­ne­nie zmluvy, kto­rej zmluv­nou stra­nou je dot­knutá osoba a náš oprávnený záujem na zaistení propagácie služieb.

Vaše Osobné údaje budú v tomto prí­pade spra­cú­vané a ucho­vá­vané po dobu

10 rokov od uskutočnenia služby v prípade fotografií a audiovizuálnych záznamov na propagačné účely;
2 roky od uskutočnenia registrácie služby;
Vyššie uvedené nevylučuje spracúvanie osobných údajov po dlhšiu dobu, ak to bude potrebné na účely archivácie.

2. Za­sie­la­nie správ na účely pria­meho mar­ke­tingu (ne­ws­let­ter);

Mediem production s.r.o. spra­cúva Vaše Osobné údaje v roz­sahu meno, priez­visko, emai­lová ad­resa na účely za­sie­la­nia správ pria­meho mar­ke­tingu (ne­ws­let­ter) na Vašu emai­lovú ad­resu, aby sme Vás in­for­mo­vali o no­vin­kách a ak­tu­ál­nych in­for­má­ciách o pro­jek­toch Mediem production s.r.o. a to ak ste na Stránke po­žia­dali o za­sie­la­nie správ pria­meho mar­ke­tingu (ne­ws­let­ter).

Vyplnením svojej emailovej adresy do for­mu­láru na Stránke pre za­sie­la­nie správ pria­meho mar­ke­tingu (ne­ws­let­ter) vy­jad­ru­jete svoj sú­hlas so za­sie­la­ním správ pria­meho mar­ke­tingu (ne­ws­let­ter).

Vaše Osobné údaje bu­deme na tento účel spra­cú­vať po dobu, kým sa od­hlá­site zo za­sie­la­nia správ na účely pria­meho mar­ke­tingu (ne­ws­let­ter) kliknutím na tlačidlo odhlásiť, alebo e-mailom na info@mediemproduction.sk.

3. Po­sky­to­va­nie, zlep­šo­va­nie a opti­ma­li­zá­cia pre­vádzky Stránky

Mediem production s.r.o. spra­cúva Vaše Osobné údaje vrá­tane úda­jov zís­ka­ných z Vášho po­u­ží­va­nia Stránky špe­ci­fi­ko­va­ných vyš­šie na účely po­sky­to­va­nia, zlep­šo­va­nia a opti­ma­li­zá­ciu pre­vádzky Stránky, na zvý­še­nie kom­fortu pri ich po­u­ží­vaní, na za­bez­pe­če­nie tech­nic­kej pod­pory Stránky, ana­ly­tic­kého a šta­tis­tic­kého vy­hod­no­te­nia po­u­ží­va­nia Stránky a pro­fi­lo­va­nia, zis­te­nia a za­brá­ne­nia zne­uží­va­nia Stránky (vrá­tane pre­ven­cie pred pod­vodmi, bez­peč­nost­nými in­ci­den­tmi a inými po­dob­nými ak­ti­vi­tami), vy­hod­no­te­nia ri­zík a pl­ne­nia zá­kon­ných po­vin­ností.

Práv­nym zá­kla­dom pre spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je v tomto prí­pade náš opráv­nený zá­u­jem na zais­tení riad­nej pre­vádzky Stránky a opti­ma­li­zá­cií jeho fun­kci­ona­lít.

Ta­ké­muto spra­cú­va­niu mô­žete za­brá­niť za­ká­za­ním po­u­ží­va­nia alebo ukla­da­nia sú­bo­rov co­okies na Va­šom za­ria­dení tým, že zme­níte na­sta­ve­nie Vášho pre­hlia­dača. Nie­ktoré fun­kcie Stránky však po­tom ne­mu­sia fun­go­vať správne.

Mô­žete tiež od­strá­niť sú­bory co­okies, ktoré sa ulo­žili na Va­šom za­ria­dení. Mô­žete tiež zvo­liť pre­hlia­da­nie mojej Stránky v „pri­vát­nom re­žime“, ktorý ob­me­dzí roz­sah úda­jov ukla­da­ných sú­bormi co­okies. Bliž­šie in­for­má­cie o po­u­ží­vaní sú­bo­rov co­okies náj­dete tu.

4. Od­po­ve­da­nie na otázky, žia­dosti, do­tazy

Mediem production s.r.o. spra­cúva Vaše Osobné údaje v roz­sahu meno, priez­visko, emai­lová ad­resa, te­le­fónne číslo a prí­padne všetky ďal­šie údaje, ktoré sa nám roz­hod­nete ozná­miť pro­stred­níc­tvom for­mu­lára alebo pro­stred­níc­tvom emailu na účely kon­tak­to­va­nia Vás ako aj na účely vy­ba­ve­nia Va­šej otázky, žia­dosti alebo do­tazu prí­padne, aby vy­ko­nala iné čin­nosti v sú­vis­losti s Va­šou otáz­kou, žia­dos­ťou alebo do­ta­zom. Práv­nym zá­kla­dom pre spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je v tomto prí­pade náš opráv­nený zá­u­jem na zais­tení riad­nych slu­žieb Mediem production s.r.o. a po­sky­to­va­nia kli­ent­skej pod­pory. Vaše Osobné údaje budú spra­cú­vané po dobu, ktorá je nutná na zod­po­ve­da­nie Va­šej otázky, žia­dosti alebo do­tazu alebo po­kiaľ budú uro­bené iné opat­re­nia v sú­vis­losti s Va­šou otáz­kou, žia­dos­ťou alebo do­ta­zom, av­šak nie dl­h­šie ako na 1 rok.

5. Vy­ba­vo­va­nie žia­dostí v sú­vis­losti s uplat­ňo­va­ním práv dot­knu­tých osôb podľa GDPR

Mediem production s.r.o. spra­cúva Vaše Osobné údaje v roz­sahu meno, priez­visko, emai­lová ad­resa, te­le­fónne číslo a prí­padne všetky ďal­šie údaje, ktoré sa nám roz­hod­nete ozná­miť pro­stred­níc­tvom for­mu­lára na otázky alebo pro­stred­níc­tvom emailu na účely pre­skú­ma­nia, po­sú­de­nia, vy­ko­na­nia čin­ností, vy­ba­ve­nia a in­for­mo­va­nia Vás o vy­ba­vení Va­šej žia­dosti tý­ka­jú­cej sa uplat­ne­nia nie­kto­rých z práv podľa člán­kov 16. až 22. GDPR.

Práv­nym zá­kla­dom pre spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je v tomto prí­pade pl­ne­nie našej zá­kon­nej po­vin­nosti.

Vaše Osobné údaje budú v tomto prí­pade spra­cú­vané a ucho­vá­vané po dobu 10 ro­kov odo dňa do­ru­če­nia žia­dosti.

3. KOMU SPRÍ­STUP­ŇU­JEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

S oso­bami, ktoré majú po­sta­ve­nie Spro­stred­ko­va­teľa uzat­vá­rame v sú­lade s GDPR zmluvy o spra­cú­vaní osob­ných úda­jov v nimi navrhovanom znení – viac info o znení GDPR pravidiel mojich sprostredkovateľov cez hypertextové odkazy:

Google Analytics – https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html

MailChimp (e-mail marketing) – https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.216461331.44721527.1527186778-316009005.1524417977

Odovzdanie Vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

4. VAŠE PRÁVA V SÚ­VIS­LOSTI S OCHRA­NOU OSOB­NÝCH ÚDA­JOV

Ako dot­knutá osoba máte vo vzťahu k spra­cú­va­ným Osob­ným úda­jom na­sle­dovné práva.

1. Právo na prí­stup k úda­jom

Máte právo po­ža­do­vať od Mediem production s.r.o. po­tvr­de­nie o tom, či sa Vaše Osobné údaje spra­cú­vajú a žia­dať o sprí­stup­ne­nie týchto Osob­ných úda­jov (opa­ko­vané sprí­stup­ne­nie Osob­ných úda­jov môže Mediem production s.r.o. spo­plat­niť) a in­for­má­ciu o

 • účele spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov;
 • ka­te­gó­rii spra­cú­va­ných Osob­ných úda­jov;
 • iden­ti­fi­ká­cii prí­jemcu alebo o ka­te­gó­rii prí­jemcu, kto­rému boli alebo majú byť Osobné údaje po­skyt­nuté;
 • dobe ucho­vá­va­nia Osob­ných úda­jov; ak to nie je možné, in­for­má­ciu o kri­té­riách jej ur­če­nia;
 • práve po­ža­do­vať od Mediem production s.r.o. opravu Osob­ných úda­jov tý­ka­jú­cich sa dot­knu­tej osoby, ich vy­ma­za­nie alebo ob­me­dze­nie ich spra­cú­va­nia, alebo o práve na­mie­tať spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov;
 • práve po­dať ná­vrh na za­ča­tie ko­na­nia o ochrane Osob­ných úda­jov;
 • zdroji Osob­ných úda­jov, ak sa Osobné údaje ne­zís­kali od Vás;
 • exis­ten­cii au­to­ma­ti­zo­va­ného in­di­vi­du­ál­neho roz­ho­do­va­nia vrá­tane pro­fi­lo­va­nia najmä in­for­má­cie o po­u­ži­tom po­stupe, ako aj o vý­zname a pred­po­kla­da­ných dô­sled­koch ta­kého spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov pre dot­knutú osobu.

2. Právo na opravu

Máte právo po­ža­do­vať od Mediem production s.r.o., aby bez zby­toč­ného od­kladu opra­vila ne­správne Osobné údaje, ktoré sa Vás tý­kajú a so zre­te­ľom na účel spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov aj právo na do­pl­ne­nie Va­šich ne­ú­pl­ných Osob­ných úda­jov.

3. Právo na vy­ma­za­nie

Máte právo po­ža­do­vať od Mediem production s.r.o., aby bez zby­toč­ného od­kladu vy­ma­zala Osobné údaje, ktoré sa Vás tý­kajú ak:

 • už nie sú po­trebné na účel, na ktorý sa zís­kali alebo inak spra­cú­vali;
 • ste od­vo­lali svoj sú­hlas s ich spra­cú­va­ním a ak ne­exis­tuje iný právny zá­klad pre ich spra­cú­va­nie;
 • na­mie­tate ich spra­cú­va­nie;
 • sa Vaše Osobné údaje zís­kali ne­zá­konne.

4. Právo na ob­me­dze­nie spra­cú­va­nia

Máte právo po­ža­do­vať od Mediem production s.r.o., aby ob­me­dzila spra­cú­va­nie Va­šich Osob­ných úda­jov ak:

 • na­mie­tate správ­nosť Osob­ných úda­jov, a to po­čas ob­do­bia umož­ňu­jú­ceho Mediem production s.r.o. ove­riť správ­nosť Osob­ných úda­jov;
 • spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je ne­zá­konné a na­mie­tate vy­ma­za­nie Osob­ných úda­jov a žia­date na­miesto toho ob­me­dze­nie ich po­u­ži­tia;
 • Mediem production s.r.o. už ne­pot­re­buje Osobné údaje na účel spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov, ale po­tre­bu­jete ich Vy na uplat­ne­nie alebo ob­ha­jo­va­nie práv­nych ná­ro­kov;
 • ste na­mie­tali voči spra­cú­va­niu Va­šich Osob­ných úda­jov až do doby kým Mediem production s.r.o. overí, či opráv­nené dô­vody na jeho strane pre­va­žujú nad Va­šimi opráv­ne­nými dô­vodmi.

5. Právo na pre­nos­nosť Osob­ných úda­jov

Máte právo po­ža­do­vať prenos Osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi, ktorého údaje mi písomne oznámite. Technicky zrealizovateľný je prenos e-mailovej adresy, ostatné údaje spracovávam len za účelom vybavenia prípadnej objednávky a z technických dôvodov Vám ich nedokážem poskytnúť vo forme strojovo čitateľnej a prenosnej k inému prevádzkovateľovi. Urobím však všetko, čo mi technika a najnovšie možnosti umožnia.

6. Právo na­mie­tať

Máte právo na­mie­tať z dô­vo­dov tý­ka­jú­cich sa Va­šej kon­krét­nej si­tu­ácie spra­cú­va­nie Va­šich Osob­ných úda­jov vrá­tane pro­fi­lo­va­nia, ktoré je vy­ko­ná­vané na práv­nom zá­klade, kto­rým je náš opráv­nený zá­u­jem. Na zá­klade Va­šej ná­mietky vy­hod­no­tíme, či s ohľa­dom na Vašu kon­krétnu si­tu­áciu, pre­va­žuje ochrana Vášho opráv­ne­ného zá­ujmu, Va­šich práv a slo­bôd nad na­šimi opráv­ne­nými zá­uj­mami, ktoré sle­du­jeme spra­cú­va­ním Va­šich Osob­ných úda­jov alebo ak opráv­ne­ným dô­vo­dom je pre­uka­zo­va­nie, uplat­ňo­va­nie alebo ob­ha­jo­va­nie na­šich práv­nych ná­ro­kov.

Máte právo na­mie­tať spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov na účely pria­meho mar­ke­tingu.

Máte právo od­vo­lať ke­dy­koľ­vek sú­hlas so spra­cú­va­ním Osob­ných úda­jov. Od­vo­la­nie sú­hlasu nemá vplyv na zá­kon­nosť spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov vy­ko­ná­va­ného na jeho zá­klade pred jeho od­vo­la­ním. Od­vo­la­nie sú­hlasu sa ne­týka spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov vy­ko­ná­va­ných Mediem production s.r.o. na inom práv­nom zá­klade ako na zá­klade Vášho sú­hlasu.

7. Práva ini­ci­ovať ko­na­nie o ochrane Osob­ných úda­jov

Máte právo ini­ci­ovať ko­na­nie o ochrane osob­ných úda­jov pred Úra­dom na ochranu osob­ných úda­jov Slo­ven­skej re­pub­liky alebo iným do­zor­ným or­gá­nom v mieste byd­liska.

5. BEZ­PEČ­NOSŤ


1. Všetky Osobné údaje, ktoré zhro­maž­ďu­jeme a spra­cú­vame, sú chrá­nené pri­me­ra­nými tech­nic­kými pros­tried­kami a bez­peč­nost­nými opat­re­niami, aby ne­došlo k ne­o­práv­ne­nému prí­stupu alebo zne­uži­tiu týchto Osob­ných úda­jov.

2. Bez ohľadu na všetky naše opat­re­nia je po­trebné mať na pa­mäti, že pre­nos dát cez ve­rejnú sieť in­ter­netu ani aké­koľ­vek ukla­da­nie elek­tro­nic­kých dát ne­môže byť 100% bez­pečné.

3. Časti Por­tálu môžu ob­sa­ho­vať od­kazy na we­bové stránky a služby tre­tích strán, ktoré nie sú vlast­nené alebo pre­vádz­ko­vané Mediem production s.r.o.. Mediem production s.r.o. nemá žiadnu kon­trolu na tý­mito we­bo­vými strán­kami a služ­bami. Tieto we­bové stránky môžu po­u­ží­vať vlastné ná­stroje na zís­ka­va­nie in­for­má­cií a úda­jov o Vás vrá­tane Va­šich Osob­ných úda­jov.

6. ZMENY POD­MIE­NOK

Ak sa rozhodneme zmeniť Podmienky ochrany súkromia, uverejníme ich na tejto stránke a informujeme Vás e-mailom.

7. KON­TAK­TUJTE NÁS

Ak máte otázky, do­tazy alebo žia­dosti k týmto Pod­mien­kam ochrany sú­kro­mia, chcete od­vo­lať sú­hlas alebo uplat­niť Vaše práva, kon­tak­tujte nás pro­stred­níc­tvom emai­lo­vej správy na emai­lo­vej ad­rese info@mediemproduction.sk.